правила прийому

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1.         Типові правила прийому є обов’язковими для закладів професійної (професійно-технічної) освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, окрім закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання.

1.2. До Вознесенського професійного аграрного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за

№ 505/36127 редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726).

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

  Особа,  яку  визнано  біженцем  або  особою, яка потребує додаткового  захисту,  має  рівне  з громадянами України право на  освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визначення біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної

(професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Вознесенського професійного аграрного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом до Вознесенського професійного аграрного ліцею для здобуття освіти за рахунок обласного бюджету здійснюється на:

первинну професійну підготовку;    

професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше;

професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років;

професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі перепідготовку) на запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників.

 1.6.        Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:

на первинну професійну підготовку понад державне/регіональне замовлення;

на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, крім випадків, наведених у пункті 1.5 цих Правил, та підвищення кваліфікації.

      

ІІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

2.1. Прийом до Вознесенського професійного аграрного ліцею (далі – Вознесенський ПАЛ) здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник Вознесенського ПАЛ, який своїм наказом  визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Вознесенського ПАЛ на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та Типових правил прийому, затверджуються керівником  Вознесенського ПАЛ  за погодженням департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2.4.       Приймальна комісія:

-      організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

-      визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

-      проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

-      організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-      приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Вознесенського ПАЛ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-      організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-       вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.       Правила прийому до Вознесенського ПАЛ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, вебсайт закладу професійної (професійно-технічної) освіти  і обумовлюють:

 

Перелік професій згідно з отриманою ліцензією

Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією

Планові обсяги прийому

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускників

Строк навчання

за професіями

Порядок розгляду оскаржень результатів співбесіди

Порядок роботи приймальної комісії,

дні тижня та години

Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А 1, А 2,          В 1, В 2, В 3)

 

 

 

 

 

 

Водій автотранспортних засобів

( категорія С)

Базова загальна середня освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник   за професією Тракторист-машиніст сільськогоспо дарського виробництва (категорії А 1,          А 2, В 1,В 2, В 3);  водій автотранспорт них засобів

( категорія    «С»)

3 роки

У разі оскаржен

ня результатів конкурсно го відбору вступник у 3-денний термін після їх оголошен ня подає відповідну заяву на ім'я голови приймаль ної комісії.

Якщо вступника не задовольняють результати вступної співбесіди, він може подати оскарження  в комісію по справах дітей при Вознесен ському місквикон комі, директору департаменту освіти і науки облдержад міністрації

з

01.04.2024

до 01.10.2024

 

Понеділок

з 7:30

до 16:00

 

Вівторок

з 7:30

до 16:00

 

Середа

з 7:30

до 16:00

 

Четвер

з 7:30

до 16:00

 

П’ятниця

з 7:30

до 16:00

 

Субота

Неділя - вихідний

30 місць у гуртожит ку

 

В першу чергу поселя ються діти з малоза безпече них та багато дітних сімей.

Швачка

Базова загальна середня освіта

25

 

 

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник  за професією швачка 4-го розряду

3 роки

 

 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Базова загальна середня освіта

 

 

25

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник  за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду

3 роки

Кухар

 

 

 

 

Бармен

Базова загальна середня освіта

 

 

30

Повна загальна середня освіта.

Кваліфікований робітник  за професією кухар 4-го розряду;

бармен 4-го розряду

3 роки

Кухар

 

 

 

Кондитер

Повна загальна середня освіта

 

 

30

Кваліфікований робітник   за професією кухар  4-го розряду

кондитер 3-го розряду

1,5 роки

Кухар

 

 

 

Базова загальна середня освіта

12

Кваліфікований робітник  за професією кухар 4-го розряду;

1,5 роки

Всього

 

152

 

 

 

 

 

 

форма навчання – денна;

 обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників та медичними показаннями відповідно до законодавства;

перелік вступних випробувань за професіям, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та

системи оцінювання знань, умінь та навичок (підставою для прийому учнів до навчального закладу є співбесіда, яку проводить приймальна комісія.);

порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал (коли кількість вступників перебільшує обсяги прийому приймальна комісія проводить конкурсний відбір за результатами середнього бала відповідного документа про базову  середню освіту або повну загальну середню освіту. У випадку однакового конкурсного балу у двох або більше вступників перевага надається вступникам, які першочергово зараховуються за інших рівних умов (п. 5.2 цих правил прийому)         та/або вступнику, який раніше подав документи для вступу);

порядок проходження медичного огляду вступників до Вознесенського професійного аграрного ліцею, що проводить підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах (Вступники проходять професійний медичний відбір в медичних установах за місцем проживання абітурієнтів.).

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до Вознесенського ПАЛ.

 

 

 

 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

            3.1.  Вступники подають заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, у:

            паперовій формі (особисто);

           електронній формі (через електронний кабінет).

                 Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту.

        3.2.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

         6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

         копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

        копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

        довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби):

        висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);

        письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

        3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

        3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

               В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

            адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

            пароль для входу до особистого електронного кабінету;

            серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);

            наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійної) освіти.

               В електронному кабінеті вступник завантажує:

            скановану копію додатка до документа про освіту;

            фотокартку розміром? 4 см;

            скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

               Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

               Заклади професійної (професійно-технічної) освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

        3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

        3.6. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

ІV. УМОВИ ПРИЙОМУ

 

            4.1. Прийом до Вознесенського ПАЛ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

·     за результатами співбесіди;

·      за результатами середнього бала відповідного документа про базову  середню освіту або повну загальну середню освіту:

·     за іншими критеріями відбору, що не суперечать законодавству України

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

          4.3. . Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами  співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

          4.4  Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

          4.5. Вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;

              Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

  4.8. Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. ЗАРАХУВАННЯ

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-  діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні»;

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, в тому числі, громадянам, віднесеним до категорії 3 – за умови одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»

-    діти  військовослужбовців  Збройних Сил України, інших  військових формувань,       працівників  правоохоронних  органів,  які  загинули під  час  виконання  службових              обов’язків , на місця, забезпечені  державним замовленням. Вступники  у цьому  разі подають відповідний документ про  те,  що батько (мати ) визнані такими, що загинули  під час виконання службових обов’язків, відповідно Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157  «Про додаткові заходи щодо посилення  турботи про захисників Вітчизни,  їх  правового  і  соціального  захисту, поліпшення  військово-патріотичного                                                           виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

·        діти із багатодітних сімей, які мають п’ятьох і більше дітей;

·        випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

·        випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову  середню освіту з відзнакою;

·        учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

·        призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту наукового-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук в Україні в рік вступу;

·             особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, одним з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   Вознесенського ПАЛ  за обраною формою здобуття освіти.

            5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до Вознесенського ПАЛ здійснюється наказом  директора закладу освіти.
        5.6. Зарахування до Вознесенського ПАЛ на навчання за рахунок обласного бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом          10 днів від дня їх початку, відраховуються з Вознесенського ПАЛ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Вознесенський ПАЛ може проводити додатковий прийом. 

6.2 Особам, які не зараховані до Вознесенського ПАЛ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Вознесенського професійного аграрного ліцею на 2023 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації.