ПОЛОЖЕННЯ

про дуальну форму здобуття професійної освіти

Вознесенського професійного аграрного ліцею

 

I. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає підстави, умови та порядок здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (далі - професійна освіта) за дуальною формою у Вознесенському професійному аграрному ліцеї (далі – Вознесенський ПАЛ).

2. Дуальна форма здобуття професійної освіти (далі - дуальна форма здобуття освіти) - спосіб здобуття професійної освіти, що передбачає поєднання навчання осіб (далі - здобувачі освіти) у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (далі - суб’єкти господарювання) для набуття відповідної кваліфікації на основі договору про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

3. Завданням дуальної форми здобуття освіти є забезпечення відповідності якості професійної освіти вимогам ринку праці з урахуванням поточних і перспективних потреб суб’єктів господарювання усіх організаційно-правових форм і форм власності, а також розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.

 

ІІ. Організація освітнього процесу за дуальною формою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

 

1. Дуальна форма здобуття освіти у Вознесенському ПАЛ організовується відповідно до освітніх програм/стандартів професійної освіти з професії 7436 «Швачка» та робочих навчальних планів, які розробляються спільно із суб’єктом господарювання та затверджуються у встановленому законодавством порядку за погодженням із суб’єктом господарювання.

2. За умови здобуття професійної освіти за дуальною формою за рахунок коштів державного або місцевого бюджету групи з числа здобувачів освіти за дуальною формою у державних і комунальних закладах освіти створюються за наявності не менше ніж 15 та не більше ніж 30 осіб. Наповнюваність груп за умови здобуття професійної освіти за дуальною формою за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб регулюється рішенням директора.

3. Підприємство на основі договору з закладом освіти про впровадження елементів дуальної форми навчання забезпечує організацію виробничого навчання та виробничої практики для якісної підготовки кваліфікованих робітників відповідного кваліфікаційного рівня за визначеною професією.

4. Підприємство забезпечує навчально-виробничу базу (навчально-виробничі дільниці) для проходження здобувачами освіти виробничої практики та виробничого навчання, закріплює майстрів-наставників за здобувачами освіти на виробничих місцях, надає можливість здобувачам освіти та педагогічним працівникам опанувати сучасні виробничі технології, сприяє стажуванню здобувачів освіти та педагогічних працівників закладу освіти, створює належні умови для роботи майстрів-наставників, бере активну участь у формуванні змісту освітніх програм та структури освітнього процесу, розробленні навчально-плануючої документації, здійсненні вихідного контролю знань та умінь здобувачів освіти.

5. Керівник закладу освіти своїм наказом покладає обов’язки координатора закладу освіти на педагогічного працівника закладу освіти.

6. Професійно-теоретична підготовка за дуальною формою здобуття освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року за № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, та цього Положення. Професійно-практична підготовка здійснюється відповідно до освітньої програми та цього Положення.

7. Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти за дуальною формою здобуття освіти здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

8. Вознесенський ПАЛ і суб’єкт господарювання укладають договори щодо провадження професійної освіти за дуальною формою.

9. Дуальна форма здобуття освіти у закладі освіти запроваджується відповідно до наказу керівника закладу освіти.

10. Здобувач освіти може обирати місце для проходження професійно-практичної підготовки відповідно до переліку суб’єктів господарювання, які уклали договори щодо провадження професійної освіти за дуальною формою із закладом освіти.

11. Договір про здобуття професійної освіти за дуальною формою укладають заклад освіти і суб’єкт господарювання.

12. Суб’єкт господарювання розподіляє здобувачів освіти на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів відповідно до укладених договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою, та вимог і потреб освітньої програми/стандарту професійної освіти.

13. Заклад освіти видає накази про направлення здобувачів освіти на професійно-практичну підготовку до суб’єкта господарювання, закріплює за здобувачами освіти майстрів виробничого навчання (асистентів майстрів виробничого навчання).

14. Здобувачі освіти можуть включатися до штатного розпису працівників суб’єктів господарювання під час здобуття професійної освіти за дуальною формою у разі укладання трудових договорів.

15. Суб’єкт господарювання забезпечує облік виконаних здобувачем освіти робіт та оплату праці за фактично виконаний обсяг робіт згідно з установленими системами оплати праці та укладеними договорами про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

16. Здобувачі освіти отримують заробітну плату або іншу грошову винагороду, інші види матеріального заохочення під час професійно-практичної підготовки на робочому місці суб’єкта господарювання відповідно до договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою.

17. Заклад освіти спільно із суб’єктом господарювання оцінює результати навчання здобувача освіти.

18. Здобувач освіти веде щоденник, до якого вносяться поточні записи здобувача освіти, майстра виробничого навчання, наставника, координаторів дуальної форми здобуття освіти (за потреби) щодо виконання графіка освітнього процесу, набуття здобувачем освіти професійних і ключових компетентностей, визначених освітньою програмою/стандартом професійної освіти, результати поточного оцінювання результатів навчання. Форма щоденника затверджується керівником закладу освіти за погодженням із суб’єктом господарювання.

19. Заклад освіти видає здобувачу освіти документ про здобуті освітню та/або професійну кваліфікацію за результатами державної кваліфікаційної атестації.

20. Заклад освіти та суб’єкт господарювання беруть участь у моніторингу результатів здобуття професійної освіти здобувачами освіти за дуальною формою.

21. Дуальна форма здобуття професійної освіти базується на денній формі здобуття професійної освіти та може поєднуватися з іншими видами інституційної форми здобуття професійної освіти.

22. Фінансування здобуття професійної освіти за дуальною формою може забезпечуватися за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фізичних, юридичних осіб, інших додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.